Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty

Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to dokument wysyłany przez wierzyciela do dłużnika, w którym domaga się on uregulowania zaległych należności. Czasami dłużnicy zastanawiają się, czy muszą odpowiadać na takie wezwanie oraz jakie konsekwencje może mieć brak odpowiedzi. W tym artykule omówimy, czy odpowiedź na wezwanie do zapłaty jest wymagana przez prawo, jakie ryzyko wiąże się z jego zignorowaniem oraz jak postąpić w sytuacji, gdy wezwanie jest bezprawne.

Czy odpowiedź na wezwanie do zapłaty jest wymagana przez prawo?

W polskim prawie nie ma obowiązku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, nawet jeżeli dotyczy ono niespłaconych rat za kredyt na mieszkanie. Oczywiście, z punktu widzenia wierzyciela, reakcja dłużnika może być pomocna w rozwiązaniu konfliktu. Jeśli dłużnik nie zgadza się z żądaniami wierzyciela, dobrą praktyką jest przedstawienie swoich argumentów i próba wyjaśnienia sytuacji. Niemniej jednak brak odpowiedzi na wezwanie nie jest uznawany za przestępstwo ani wykroczenie.

Co grozi za brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty?

Chociaż brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty nie jest karany przez prawo, może mieć pewne negatywne konsekwencje dla dłużnika. Wierzyciel, nie uzyskując odpowiedzi ani zapłaty, może zdecydować się na podjęcie dalszych działań prawnych, takich jak wszczęcie postępowania sądowego czy windykacji komorniczej.

W efekcie dłużnik może zostać zmuszony do zapłaty zaległości wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i egzekucji. Samo ignorowanie pism nie doprowadzi do przedawnienia długu, gdyż czas liczony jest zawsze od ostatniej akcji podjętej przez wierzyciela, który raczej nie podda się zbyt szybko!

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty, jeśli zdecydujemy się to zrobić?

Jeśli dłużnik postanowi odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty, warto przygotować pismo, w którym wyjaśni swoje stanowisko w sprawie. W odpowiedzi można przedstawić argumenty dotyczące np. błędów w kwocie żądanej, błędnych danych osobowych, przedawnienia roszczenia czy też podważyć zasadność roszczenia w ogóle.

Pismo powinno być sformułowane jasno i konkretnie, najlepiej w oparciu o odpowiednie przepisy prawa. Wskazane jest również, aby zachować kopię pisma oraz potwierdzenie wysłania jako dowód na podjęcie próby wyjaśnienia sprawy.

Co zrobić, jeśli wezwanie do zapłaty jest bezprawne?

Jeśli dłużnik uważa, że wezwanie do zapłaty jest bezprawne, powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji. Pierwszym krokiem może być sporządzenie odpowiedzi na wezwanie, w której przedstawi swoje argumenty i dowody przeciwko żądaniom wierzyciela. Dłużnik może także zgłosić się do specjalisty, np. prawnika, aby otrzymać profesjonalne wsparcie i porady w tej sprawie.

Jeśli dłużnik nie osiągnie porozumienia z wierzycielem, a wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do sądu, dłużnik będzie mógł przedstawić swoje argumenty i dowody w trakcie postępowania sądowego. Sąd będzie rozpatrywał zarówno stanowisko wierzyciela, jak i dłużnika, a następnie wyda wyrok, który rozstrzygnie spór.